Hvem er vi

Eva Holtermann Nielsen

Specialpædagogisk Konsulent og eksamineret kognitiv psykoterapeut MPF- medejer

Min rolle i Kompenserende Konsulent Team

Jeg er rådgiver, supervisor og underviserviser.  Jeg udarbejder pædagogiske og neuropædagogiske udredninger, funktionelle syns- og høreudredninger samt udredninger i forhold til samspil og kommunikation. Jeg  undersøger hvilke hensyn, der skal tages i betragtning for at skabe trivsel for den enkelte. Det kan være konkrete pædagogiske råd, afdækning af menneskers livsværdier, og (psykologiske) forklaringer eller hypoteser om adfærd og tænkning.

Derudover tilbyder jeg samtaler, terapi og coachingssessioner baseret på den kognitive metode. Jeg har specialiseret mig i tredje generation af kognitiv adfærdsterapi som inkluderer retninger som positiv psykologi, Medfølelsesfokuseret terapi, Metakognitiv terapi, Acceptance and Commitment Therapy,  mindfuleness og misbrugspsykologi.

Samtaler og terapi tilbydes til mennesker der ønsker at “få det bedre – eller endnu bedre” og derved bidrager til personlig udvikling. Også inden for behandling af mennesker med særlige udfordringer som fx. sansetab, blinde og svagsynet, kombineret sansetab, udviklingshæmning, autisme spektrum forstyrrelser, lavt selvværd, angst, OCD, depression / sorg, stress m.v.  I samtalerne / terapien trækkes der på den enkeltes styrkesider med målsætningen om, at åbne op for nye handlemuligheder som  give redskaber der bidrager til at skabe positive forandringer, således at vigtige mål opnås. 

For yderligere information se: www.kognitivtfokus.dk

Jeg er oprindeligt uddannet socialpædagog (1998 ) og efterfølgende har jeg taget flere uddannelser:

 • Eksamineret Kognitiv psykoterapeut og coach, tredje bølge. 4 årig uddannelse hos Wattar-gruppen, kognitivt psykologcenter.
 • Certificeret Narrativ og systemisk konsulent. 2-årig konsulent uddannelse hos Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning og Konsultation, DISPUK
 • PD i synsvanskeligheder på den Pædagogiske Diplomuddannelse i Specialpædagogik på VUC Fyn
 • Certificeret Neuropædagog hos Videncenter Skanderborg
 • Nordisk konsulentuddannelse for personalet i forhold til mennesker med døvblindhed
 • Tegnsprogsuddannelse trin 1,2,3,& 4
Solid viden om:
 • Kommunikationsvanskeligheder, herunder selvskadende eller udadreagerende adfærd
 • Psykisk sårbarhed og psykiske lidelser
 • Medicinsk- og pædagogisk audiologi
 • De medicinsk aspekter omkring synet
 • Kompensation for syns- og /eller hørenedsættelser
 • Kropslig / taktil kommunikation

Jeg har altid været optaget af, at det enkelte menneske får mulighed for at blive mødt og forstået som det unikke menneske det er, og udvikler sig derudfra. Og hvorledes der kan skabes rammer således at der tages højde for den enkeltes ressourcer og kompenseres for begrænsningerne. Mit mål er altid at den enkelte opnår bedre trivsel og livskvalitet.

Gennem uddannelse har jeg bl.a. specialiserede mig i psykiske lidelser og komorbiditet. Jeg er i stand til at genkende neuropsykiatriske syndromer eller personlighedsforstyrrelser og tage højde herfor i min rådgivning. Jeg har opnået solid viden omkring de bagvedliggende problematikker, og redskaber til at reducere de frustrationer og vanskeligheder der opstår, når man udfordres i forhold til sin livssituation og som har afsmittende effekt på omgivelserne. Desuden har jeg specialiseret viden om konsekvenserne af syns- og / eller hørenedsættelser samt kompenserende tiltag.  Herudover er jeg optaget af hvordan fagpersoner og det offentlige system kan være en kilde for udvikling for udsatte borgere, og hvad dette stiller af krav til det professionelle netværk.

Jeg psykoedukere bl.a. ift. angst, stress, sorg / depression og vrede 

Inden jeg blev konsulent i Kompenserende Konsulent Team arbejde jeg som socialpædagog i specialbørnehaver og på specialfritidshjem.

Efterfølgende var jeg intern konsulent på et specialaflastningstilbud / botilbud for børn og unge, som specialpædagogisk konsulent i en landsdækkende konsulent afdeling, samt som familiekonsulent i en kommune. Siden 2009 har jeg været VISO specialist omkring unge og voksne med udviklingshæmning, komplicerede tilstande indenfor f.eks. gennemgribende udviklingsforstyrrelser samt mennesker med syns- og eller og hørenedsættelser. 

Jeg har erfaring med at udarbejde undervisningstilbud samt undervise på interne og eksterne uddannelser. 

 

 • Angst og angsttilstande ved Ph.D. og professor i klinisk psykologi, Paul Salkovskis
 • Acceptance and Commitment Therapi, ved Ph.D. Ross White
 • Acceptance and Commitment Therapi, ved aut. klinisk psykolog Paul de visme
 • CBT for personlighedsforstyrrelser ved Pd.D. Kate Davidson
 • Angst og PTSD, ved Ph.d. og aut. klinisk psykolog Dr. Nick Gray
 • Dialektrisk adfærdsyterapi ved aut. klinisk psykolog Per Lindgreen
 • Compassion Fokused Therapi, ved aut. klinisk psykolog Mette Albertsen
 • Funktionelle lidelser, ved aut. klinisk psykolog Peter Dalsgaard
 • Mindfulness baseret kognitiv terapi (MBCT) ved aut. klinisk psykolog Antonia Sumbundu
 • Vold, vrede og udadreagerende adfærd, ved aut. klinisk psykolog og lektor Kristian Østergaard Melby
 • Søvn og søvnbesvær ved aut. klinisk psykolog Karen Krakov Østergård
 • Psykologisk rehabilitering, ved Ph.D i psykologi og adjunk i rehabiliteringspsykologi Charlotte Glintborg
 • Feedback Informed Treatment (FIT), intensive, ved Ph.D. Scott D. Miller og aut. klinisk psykolog Susanne Bargmann
 • Effektmåling og kvalitetssikring af sociale indsatser Feedback Informed Treatment (FIT), ved aut. klinisk psykolog Susanne Bargmann

Jens Peder Møller Hermansen

Specialpædagogisk Konsulent - medejer

Min rolle i Kompenserende Konsulent Team

Jeg er rådgiver, supervisor og underviserviser. Jeg udarbejder pædagogiske udredninger, funktionelle syns- og høre udredninger, udredning vedrørende selvregulering, – særligt med henblik på udfordrende adfærd i forhold til mennesker med medfødt døvblindhed samt udredninger i forhold til samspil og kommunikation. Jeg undersøger, hvilke hensyn, der skal tages i betragtning for at skabe trivsel for den enkelte. Det kan være konkrete pædagogiske råd, afdækning af menneskers livsværdier, og forklaringer eller hypoteser om adfærd og tænkning.

Jeg har en grund uddannelse som socialpædagog og en PD i almen pædagogik og specialpædagogik fra Århus pædagog seminarium 2002.  Derudover har jeg:

 • Certificeret Neuropædagog hos Videncenter Skanderborg
 • Nordisk uddannelse for personalet i forhold til Døvblindhed
 • Tegnsprog på niveau 4.
 • Deltaget i nordisk arbejdsgruppe med udarbejdelse af “ udfordrende adfærd for personer med Medfødt Døvblindhed – et selvregulerings skema”
Solid viden om:
 • Kommunikationsvanskeligheder, herunder selvskadende eller udadreagerende adfærd
 • Selvregulering
 • Medicinsk- og pædagogisk audiologi
 • De medicinsk aspekter omkring synet
 • Kompensation for syns- og /eller hørenedsættelser
 • Kropslig / taktil kommunikation

Inden jeg blev konsulent i Kompenserende Konsulent Team arbejde jeg som socialpædagog i specialbørnehaver samt forskellige bosteder for voksne. Fælles for mine ansættelser har været at det har drejet sig om mennesker med sansetab, udviklingshæmning samt autisme spektrum forstyrrelser.

Desuden har jeg været afdelingsleder, faglig koordinator i forskellige projekter og undervist på såvel  interne som eksterne uddannelser. 

Jeg har stor erfaring med konsulent arbejde.

Siden 2007 VISO- specialist 

 

Seneste kurser:

 • KRAP grund kursus
 • Kursus i Empowerment
 • Feedback Informed Treatment (FIT), intensive, ved Ph.D. Scott D. Miller og aut. klinisk psykolog Susanne Bargmann
 • Effektmåling og kvalitetssikring af sociale indsatser Feedback Informed Treatment (FIT), ved aut. klinisk psykolog Susanne Bargmann

Lene Poulsen

Fysioterapeut - medejer, Tiltræder firmaet senere

Min rolle i Kompenserende Konsulent Team

Jeg er rådgiver, supervisor og underviser. Ud over dette udarbejder jeg med motoriske funktionsbeskrivelser med henblik på afdækning af den enkeltes grovmotoriske, finmotoriske og sansemæssige ressourcer. Jeg tager udgangspunkt i det enkelte menneske og mit fokus ligger på i tværfagligt samarbejde at finde den bedste løsning for personen ved at finde frem til de kompensationer der er nødvendige for at kunne mestre så mange situationer i dagligdagen som muligt.

Jeg er uddannet fysioterapeut (1983) og har bla. taget følgende kurser:

 • Bobath konceptet
 • Smertevidenskab
 • Forflytning, pædagogik og forebyggende arbejde 1-2
 • Osteoporose
 • Lungeterapi
 • Udredning af sygdom hos udviklingshæmmede
 • Tegnsprog trin 2 og tegn til tale

Afhængigt af den enkelte persons behov er mit mål altid at være med til at skabe forudsætninger for at få så meget indflydelse på eget liv som muligt og hermed opnå bedst muligt livskvalitet. Der kan være begrænsninger som smerter, sygdom eller muligheden for at kommunikere med andre og mit mål er på trods af vanskeligheder så vidt muligt at finde kompensationer for dette.

Almen hospitals erfaring, herunder neurologiske, medicinske og reumatologiske patienter. Inden for specialområdet har jeg erfaring med med undersøgelse og behandling af personer med cerebral parese, syndromer, udviklingsforstyrrelser og døvblindhed. 

Jeg har desuden erfaring med behovsanalyser samt anskaffelse og tilpasning af hjælpemidler. Ud over dette har jeg undervist på Grunduddannelse for Døvblindepersonale samt undervisning i Forflytning, Lejring og Forebyggende arbejde.

Jeg har varetaget Viso opgaver siden 2007

Solid viden om:

 • Medicinsk audiologi
 • Pædagogisk audiologi
 • De medicinsk aspekter omkring synet
 • Kompensation for syns- og/eller hørenedsættelser 
 • Kropslig / taktil kommunikation

Tina Bendixen

Neuropsykolog - medejer

Min rolle i Kompenserende Konsulent Team

Som neuropsykolog er min rolle at give psykologfagligt perspektiv i såvel udredninger som konsultative opgaver vi laver tværfagligt. Det kan være i form af egentlig testning, såvel som at lave udviklingsbeskrivelser, funktionskortlægning og kliniske interviews og således tilføre neuropsykologisk viden om borgerens funktionsniveau. Den psykologiske vinkel kan også være i forhold til en medarbejdergruppe eller pårørendesamarbejde.

Min interesse for mennesker med anderledes hjerner gør at jeg ved udredninger altid laver en grundig anamnese på borgeren. Opvækstvilkår er vigtige for en samlet forståelse af borgeren og bør sammen med eksempelvis udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser, syndrom, hovedtraumer, senere opstået hjernepåvirkning, demens og medicinering indgå i et samlet og komplekst billede, der kan danne grundlag for den pædagogiske rådgivning.

 • Uddannet cand.psyk. fra Aalborg Universitet i 2005
 • Autoriseret af Psykolognævnet i 2008.
 • Specialistgodkendt af Dansk Psykologforening i Klinisk Børneneuropsykologi i 2013
  Norsk autorisation og næsten godkendt som Psykologspesialist i Klinisk Nevropsykologi i 2014 (Mangler at skrive spesialistopgave).
 • Kurser i kognitiv terapi med børn og unge, Oxford Cognitive Center
 • Kurser i Mentaliseringsbaseret undersøgelse og behandling, Anna Freud Center, London.
 • Kurser i Neuroaffektiv udviklingspsykologi, senest analyseredskab (Hart og Bentzen).
 • Kurser i narrativ og konsultativ metode.

Kognitiv neuro-udviklingspsykologi. En retning hvor udvikling betones, man kan ikke nødvendigvis sammenligne et menneske med en medfødt hjerneskade med en voksen fokalt skadet hjerne. Omsorgssvigt i de tidlige leveår kan ligeledes give en anderledes hjerneudvikling.
Affektiv neurovidenskab. Emotionernes og selvreguleringens neuropsykologi er mindst lige så vigtig som det kognitive funktionsniveau. Arousal har jeg særlig viden om – (ikke at forveksle med ”Low arousal” LA2, som jeg naturligvis også har viden om). Når borgeren  har et for lavt arousalniveau eller manglende regulering heraf påvirker det alle andre neuropsykologiske funktioner og dermed mulighederne for udvikling.
Social kognitiv neurovidenskab. Mennesket er et socialt væsen, hvilket afspejles i vores hjerner. Skrev i sin tid speciale om autisme med fokus på det man kalder den sociale hjerne, har siden holdt mig up to date i forskningen og det et nok min særinteresse.
Sjældne syndromer – særlige kognitive profiler.
Psykiatri hos mennesker med anderledes hjerner (Psykose, angst, depression, autisme, ADHD, Tics)

PPR, Børnepsykiatri, Autismecenter, Hjerneskadecenter. 

Været VISO specialist på børne- og voksenområdet siden 2007 omkring autisme, udviklingshæmning, medfødt og erhvervet hjerneskade, sansetab, sjældne syndromer.

Har solid erfaring med temadage og undervisning af fagpersoner. 

Koordinator i Nordic Cognition Network under Nordens Velfærdscenter, medforfatter til publikation om dynamisk psykologisk undersøgelse af mennesker med udviklingshæmning og dobbelt sansetab.

 

John Nehme

IT administrator

Min rolle i Kompenserende Konsulent Team

Som IT administrator rådgiver og vedligeholder jeg teamets IT platform. 

 • Uddannet IT-supporter fra TECHCollege Aalborg i 2012

Jeg spænder bredt indenfor IT og teknologi og har erfaring med det der rører sig. Mit mål er altid at koble teknikken sammen med personen og rådgive på en måde, så den enkelte føler sig forstået. 

Udannet ved region Nordjyllands IT-afdeling med en bred teknisk berøringsflade.

6 år hos Center for Døvblindhed og Høretab, som IT medarbejder og bindeled til forskellige leverandører af IT og teknik.

Formidler af IT.

 

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.